Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

5 Stockholmsgade
København, , 2100
Denmark

Krebs' SFO

Bldg_sidewalk_0252-sm.jpg

Profil

Profil


Fritidsordningen har til huse i Stockholmsgade nr. 7. Vi har seks børnegrupper, som er fordelt mellem stueetagen og 4. sal. Hver børnegruppe har tilknyttet to pædagoger, og disse har ansvaret for barnets trivsel, samt for forældrekontakten og samarbejdet med skolen.

Fritidsordningen har som primært formål at tilbyde børnene et meningsfyldt og lærerigt rum efter skoletid, hvor de får mulighed for at udvikle sociale og personlige kompetencer under pædagogisk supervision.

Vi har en anerkendende tilgang til barnet, hvilket betyder, at vi respekterer børnenes forskellighed og giver plads til variation og særegenhed. Som voksne opfatter vi os selv som aktive rollemodeller, der hver især repræsenterer forskellige personlige og didaktiske kompetencer, som vi søger at udnytte gennem en bred vifte af aktiviteter.

Respekten for forskellighed går igen i vores pædagogiske tilgang til børnene. Vi lægger vægt på, at børnene lærer at respektere deres kammeraters forskellighed, samt at motiver skal tolkes ud fra et individuelt perspektiv. Det er vores erfaring, at børnene trives og at konflikter minimeres ved denne tilgang. Samtidig tolererer vi ikke mobberi og grimt sprog mellem børnene.

Vi forventer et godt og tillidsfuldt samarbejde med alle forældre, idet vi mener, det skaber en tryg basis for udvikling, at de voksne i barnets liv taler sammen og danner bro mellem barnets forskellige sfærer.

Vi bruger Østre Anlæg som vores uderum. Vi har et skur på den store legeplads i anlægget, hvor vi opbevarer legetøj og mooncars, og vi opfatter legepladsen som vores hjemmebane. Fordi vi bruger legepladsen meget, betyder det, at børnene, når de starter, hurtigt bliver fortrolige med reglerne og grænserne. Når vi er på legepladsen, hænger vi en tavle på døren til nummer 7 med besked om, at vi er ude.

Fritidsordningen har åben på alle skolens særdage, fx efter fejring af skolens fødselsdag, før og efter fastelavn, ved årsprøver, osv. I forbindelse med ferier, vil vi bede om besked vedrørende barnets fremmøde. Se kalenderen på hjemmesiden for flere oplysninger om særlige dage.

En gang om måneden sender vi et nyhedsbrev ud med information om fritidsordningens aktiviteter. Vi beder alle forældre om at tilmelde sig beskedservice via menupunktet tilmelding under beskeder. Vi bruger desuden denne service til alle former for gruppebeskeder.